Search

《我愛你,你Feel到嗎?》

巴打們 2.14 情人節快樂! 趁今日係情人節 小編S 就同大家傾吓「伴侶相處」 伴侶相處總會有鬧交、爭執嘅時候 「我已經好努力啦,仲想我點?」 但其實真係有幾努力呢? 咁到底邊度出問題呢? 同伴侶相處越耐 我哋開始越嚟越懶 慢慢將一切公式化 揀嘅餐廳、去嘅地方、講嘅話題...